Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Özel Hastaneler Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla 27 Mart 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik amacı doğrultusunda, tüm özel hastanelerin tesis, hizmet, personel standartlarının tespit edilmesi başta olmak üzere; sınıflandırılması, sınıflarının değiştirilmesi, teşkilatlandırılması, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları, denetlenmelerine ilişkin diğer usûl ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelikte devlet, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamuya ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve ek olarak özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsamaktadır.

Yönetmelik özellikle 7 Mayıs 1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte Özel Hastanelerin ruhsatlandırması başta olmak üzere; dolayısıyla uygunluğunu gösteren ve açılışta hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldığı belgeler tanımlanmaktadır. Aynı zamanda faaliyet izin belgesi ile ruhsatlandırılan hastanelerin faaliyete geçebilmeleri için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi eden uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini ve yatak kapasiteleri tanımı yapılmıştır.

Özel Hastanelerin temel özellikleri ve kadroları asgari olarak öngörülen diğer bina, hizmet, personel standartları ile birlikte; hastalara ayakta ve bunun yanında yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmetinin nasıl verileceğine ilişkin detaylara yer verilmektedir. Ayrıca, sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim ve hizmet ihtiyacı belirlenerek, yatırım listesinde ilan edilmektedir. Bununla birlikte özel hastanelerin kadroları, Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine, Sağlık Bakanlığının elektronik ortamında kaydedilmektedir.

Yönetmelikte özel hastane binasının bulunduğu alan, imar, yeterli yeşil alan, otopark ihtiyacı, ulaşım şartları ve noktaları belediye tarafından düzenlenecek olan belge ile ilgili mevzuatlar hastane açılmadan önce Sağlık Bakanlığı‘ndan ön izin alınması şartlarına yer verilmektedir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

İkinci Bölüm

Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları

İkinci Kısım

Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

Birinci Bölüm

Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu

İkinci Bölüm

Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu

Üçüncü Bölüm

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma

Dördüncü Bölüm

Personel Standartları

Üçüncü Kısım

Hizmet ve Fizikî Alt Yapı Standartları

Birinci Bölüm

Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

İkinci Bölüm

Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları

Üçüncü Bölüm

Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalışma Esasları

Dördüncü Bölüm

Tıbbî Donanım ve Bulundurulması Zorunlu İlaçlar

Beşinci Bölüm

Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları

Altıncı Bölüm

Tıbbî Kayıt ve Arşiv, Faturalandırma ve Hastaya Verilecek Belgeler

Yedinci Bölüm

Yatak Sınıfları, Gündelik Yatak Ücretleri, Kıyafet ve Kimlik Kartı, Reklam ve Tanıtım

Sekizinci Bölüm

Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatın Geri Alınması, Yasaklar, Müeyyideler, Grup ve Tür Değişikliği ve Devir

Dokuzuncu Bölüm

Diğer Ek Maddeler

Özel Hastane Yönetmeliği ozel-hastane-yonetmeligi

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör belirlenmesi …

Bir cevap yazın