Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, korunmak ve mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanarak Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaları ile tanısı, bildirimi ve takibini, hastalık saptanan yerlerde alınacak önlemleri, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın tanısı ve yapılacak çevresel çalışmalar sırasında numune alımı, numunelerin analizlerinin yanı sıra gerçekleştirecek laboratuvarlar ile referans laboratuvarının görevleri, hastalıktan korunma ve hastalıkla mücadele çalışmalarında gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Yönetmelik; 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Rutin Koruyucu Önlemler

 • Rutin koruyucu önlemlerin uygulanacağı mekân ve alanlar
 • Su Yönetimi Planı
 • Sorumlu Personel
 • Rutin Koruyucu Önlemler
 • Rutin Numune Alınacak Konaklama Birimleri
 • Rutin Numune Sayısı ve Alım Noktaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Sistemlerinin Temizlenmesi ve Dekontaminasyonu

 • Fiziksel Yöntemler
 • Dekontaminasyon Yöntemleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sürveyans Çalışmaları

 • Vaka Sürveyansı
 • Aktif Sürveyansı
 • Çevresel Sürveyansı
 • İlk İnceleme
 • İkinci İnceleme
 • Üçüncü İnceleme

BEŞİNCİ BÖLÜM

Laboratuvarlar

 • Legionella Bölge Laboratuvarları ve Görevleri
 • Ulusal Referans Laboratuvarının Görevleri
 • Lejyoner Hastalığı Laboratuvar Ağı
 • Laboratuvar Ağına Dâhil Olma Kriterleri
 • Laboratuvarların Fiziki ve Biyogüvenlik Şartları

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 • Numune Alma Yetkisi
 • Suda Legionella Analiz Yetkisi
 • Analiz Sonucu Bildirimi
 • İdari Yaptırımlar
 • Rehber
 • Ücretler
 • Yürürlük
 • Yürütme

Lejyoner Hastalığı Yönetmelik

Lejyoner Hastalığı Yönetmelik

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık …

Bir yanıt yazın