Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği, kanser bildirimi ve kanser kayıt merkezlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 03 Haziran 2015 tarihinde Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; Türkiye genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi ile kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşım işlemleri ile ilgili gerekli yöntemlerin belirlenmesinin yanı sıra halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde kurulan kanser kayıt merkezleri ve hastanelerde kurulan kanser kayıt birimlerinin örgütlenmesi, görev tanımlarının yapılması, çalışması, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması ile izleme ve değerlendirmesi, il kanser danışma komisyonlarının oluşturulması, görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

KBKKM Yönetmeliği, üniversiteler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve diğer özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Yönetmelik; özellikle 24 Nisan 1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 07 Mayıs 1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 11 Ekim 2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kanser, bildirimi zorunlu bir hastalık olup bu bildirimden kurumların belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve diğer özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşları sorumludur. Kanserin teşhisinin konulduğu patoloji, sitoloji laboratuvarları ya da hematoloji kliniklerinde USVS’deki doldurulması zorunlu asgari standart bilgileri içeren ve ek’de örneği bulunan Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu elektronik ortamda doldurularak onaylanmaktadır. Dolayısıyla form ve kanser kayıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanının 20 yıl süreyle saklanması zorunludur. Ayrıca saklanma esasları kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bunlara ek olarak, yönetmelik hükümlerine uymayan sağlık kurum ve kuruluşları hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim Usul ve Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kanser Kayıt Merkezleri

 • İdari yapı
 • Yerleşim
 • Merkez Sorumlusu
 • Merkez Kayıt Elemanı
 • Hastane Kayıt Birimi
 • İzleme ve Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Kanser Danışma Komisyonu ve Görevleri

 • İl Kanser Danışma Komisyonunun Görevleri, Üyelerin Seçimi
 • Toplanma ve Karar Verme Usul ve Esasları
 • Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
 • İntibak Süreci
 • Yürürlük
 • Yürütme

Diğer

Eki İçin Tıklayınız

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

KBKKM-yonetmeligi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık …

Bir yanıt yazın