Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla 03 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsamaktadır.

Yönetmelik, 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 369’uncu ve 508’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tıpta Uzmanlık Kurulunun oluşumu ve çalışma esasları; Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere üç, biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Sağlık Bakanının seçeceği beş, beş tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer, Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir, Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üyeden oluşmaktadır. Aynı zamanda Tıpta Uzmanlık Kuruluna asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirlenmektedir.

Tıpta Uzmanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, en az üç yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Ayrıca üyelerin görev süreleri iki yıl olup, süresi bitenler yeniden seçilebilmektedir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 • Amaç ve Kapsam
 • Dayanak
 • Tanımlar ve Kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu

 • Kurulun Oluşumu ve Çalışma Esasları
 • Kurulun Görevleri
 • Görevi Sona Eren Kurul Üyelerinin Yenilenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri

 • Akademik Kurullar
 • Eğitim Kurumu ve Program
 • Programların Denetimi
 • Eğitici
 • Uzmanlık Öğrencisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

 • Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavları
 • Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavlarının Sonuçları, Yerleştirme, Uzmanlık Eğitimine Başlama ve Dal Değiştirme
 • Yabancı Uyrukluların Uzmanlık Eğitimi
 • Bakanlıkça Görevlendirme Yoluyla Uzmanlık Eğitimi Yaptırılması
 • Uzmanlık Eğitiminde Devamlılık ve Kurum Değiştirme
 • Uzmanlık Eğitiminin Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Uzmanlık Ana ve Yan Dalları ile Eğitim Süreleri ve Rotasyonlar
 • Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi
 • Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı
 • Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması
 • Uzmanlık Belgelerinin Düzenlenmesi ve Tescili

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

 • Uzmanlık Eğitiminin ve Belgelerin İncelenmesi
 • Uzmanlık Belgesi Almamış Olanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
 • Uzmanlık Belgesi Almış Olanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
 • Türkiye’de Başlanılan Uzmanlık Eğitiminin Yurt Dışında Sürdürülmesi

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 • Uzmanlık Yetkisinin Kullanılması
 • Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
 • Kazanılmış Eğitici Yetkisi
 • Sınavsız Olarak Uzmanlık Eğitimine Başlayan Yabancı Uyruklular
 • Yürürlük
 • Yürütme

TDHUE Yönetmeliği

TDHUEY

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri …

Bir yanıt yazın