Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Optisyenlik Hakkında Kanun

Optisyenlik Hakkında Kanun

Optisyenlik Hakkında Kanun, optisyenlik ile ilgili toplumun ve bireylerin sağlığını korumak amacıyla 2004 yılından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun amacı doğrultusunda; optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve/veya esaslar belirtilmiştir. Bununla birlikte optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile faaliyetlerini kapsamaktadır. Kanunda geçen; optisyen, gözlükçülük ruhsatnamesi, optisyenlik müessesesinin ruhsatnamesi, mesul müdürü ve diğer konuları ifade etmektedir.

Kanunda geçen optisyenlik mesleğinin icra edilmesine haiz kişiler; numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve/veya her türlü reçeteli lens satışı yapmak üzere optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, optisyenlik alanında ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim veren yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir. Bununla beraber yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarından alınan diplomalara dayanılarak optisyen unvanını alabilmek ve optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, yurt dışında görülen eğitimin meslekî eğitime denk olduğunun yetkili makamlarca kabul edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda göz hastalıkları uzmanı hekimler optisyenlik müessesesi açarak optisyenlik yapabilmektedir. Ancak optisyenlik yaptıkları sürece tabiplik yapamamaktadır.

Kanunda geçen optisyenlik uygulamaları için optisyenler; özellikle koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanları tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilmektedir.

Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri, tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her türlü göz, görme muayenesi ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.

Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü ile tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve kişinin gözüne uygun şekilde uygulamak için gerekli olan aletleri kullanabilmektedir. Optisyenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamaz ve muayenehane gibi kullandırması yasaktır. Ayrıca optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanması yasaktır.

Optisyenlik Hakkında Kanun

Optisyenlik Hakkında Kanun

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğinin İcra Edilmesi

 • Optisyenlik Mesleğini Haiz Kişiler
 • Tabipler
 • Optisyenlik Uygulamaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müesseseleri ile İlgili Esas ve Usuller

 • Optisyenlik Müessesesi
 • Mesul Müdür
 • Müessesede Bulunma
 • İstisnalar
 • Optisyenlik Unvanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Denetim

 • Kayıt
 • Denetim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

 • Diğer

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 • Diğer

OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN

optisyenlik-1.5.5193

5193 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
5193 Sayılı Kanunun Değişen
veya İptal Edilen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
5728 14, 15 8/2/2008
7061 Ek Madde 1 5/12/2017
7063 Geçici Madde 4 20/12/2017
Anayasa Mahkemesinin
29/4/2021 tarihli ve
E.:2020/80; K.:2021/34
sayılı Kararı
Ek Madde 1 (ikinci fıkra)

Geçici Madde 4
(“…disipline ilişkin hükümleri…”
veya ibaresi)

22/6/2021

Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak
dokuz ay sonra
(23/3/2022)

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanununa göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri …

Bir yanıt yazın