Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği; biyosidal ürünlerin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 31 Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 – 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508inci maddesi; 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı – 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Bakanlık ve Kuruluşlar ile Diğer Bakanlık ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796 ncı maddesi; 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 11 Temmuz 2001 tarihli 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 04 Ağustos 1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı; biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskler değerlendirilmektedir. Ayrıca, üretim, ithali, ruhsatlandırılması, tescil edilmesi, piyasaya arzı, ambalajlanması, etiketlenmesi, sınıflandırılması, denetlenmesinin yer aldığı Yönetmelik; biyosidal ürünler ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Belirtilen ürünlerin ve bu ürünlerin aktif maddeleri Yönetmelikte geçen; üretimi, ithalatı, piyasaya arzı ile ilgili faaliyet gösteren, ruhsat verilen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Yönetmelikte biyosidal ürün olarak geçen; sadece fiziksel veya mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayı yok etmek. Uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı organizmanın etkisini önleme; üzerinde kontrol edici etki oluşturmak amacıyla kullanıcıya sunulduğu haliyle aktif madde ve maddeler içeren; barındıran, bileşiminden oluşturulan karışım, madde ya da ana işlevi biyosidal olan işlenmiş eşyayı ifade etmektedir.

Bununla birlikte, biyosidal ürünlerin piyasaya arz ve kullanım için genel esaslar; Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelikte belirtilen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda biyosidal ürünlerin ruhsatlandırma ve tescil için belirlenmiş koşullara yer verilen Yönetmelikte; sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama, güvenlik bilgi formları ve ek olarak reklamlarına ilişkin koşullara uygun olması belirlenmiştir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz ve Kullanım İçin Genel Esaslar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat ve Tescil Usulleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat ve Tescil Başvuruları

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi

ALTINCI BÖLÜM

Aktif Maddelere İlişkin Esaslar

YEDİNCİ BÖLÜM

Araştırma ve Geliştirme

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Biyosit Envanteri ve Bildirim

ONUNCU BÖLÜM

Bilgi Alışverişi, Önceki Başvuru Sahiplerinin Verilerinin Kullanımı, Verinin Korunması İçin Süreler ve Gizlilik Konuları ile İlgili Hükümler

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Kontrolü, Denetim ve Harçlar

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

BUY

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.Bakanlıklara Bağlı, İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuata Dair Kanun.Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Tüzük.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği; 25 Nisan 2017 tarihinde Resmi …

Bir cevap yazın