Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumun sağlığı ile ilgili her türlü koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini sağlamakla birlikte; halkın katkı ve iştirakini temin ederek, bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini yürütmektedir. Kurum, sağlıklı bir çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri alma, aldırma ve sağlıklı olmayan müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engelleme ve gerekli olan denetimleri yapmasının yanı sıra; yenilebilecek ve içilebilecek tüm gıda maddeleri ile toplumun sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapma ve gerekli hallerde izin verme, içilebilecek ve kullanılabilecek nitelikte su temini ile birlikte; sıcak ve soğuk hamam, içmeler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlık tesisatı, ölü defni, nakil işleri, lağım, mecralar tesisatı ile ilgili tüm sağlık düzenlemeleri yapma ve denetleme yetkisine sahiptir.

Kurum, insanların sağlığını tehlikeye düşürebilecek etkenlerle mücadele etme başta olmak üzere; zehirli ve uyuşturucu madde, tıbbi ve hayati ürünler, insan sağlığında kullanılan serum ve aşılar ile birlikte, üretildiği ve satıldığı yerlerin denetimi, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılma çalışmalarının yürütmesinin yanı sıra; sağlık ocakları ile yataklı tedavi kurumlarının işbirliğini düzenleme, serbest olarak çalışan tabip ve tababet mensuplarının hizmetleri ile birlikte, iş yerlerinin sağlık ve teknik denetimlerini yapma, ücret tarifelerini belirleme ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görevleri
 • Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici tüm sağlık hizmetlerinin planlaması, teknik düzenlemesi, standartların belirlemesi ve sunucularının sınıflandırmasının yanı sıra; bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmaktadır.
 • Doku, organ nakli ve diyaliz hizmetleri, kan/kan ürünleri ve nakli, üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, evde sağlık hizmeti, yanık tedavisi, yoğun bakım hizmetleri başta olmak üzere; özellikli planlama gerektirebilecek sağlık hizmetleri planlanması ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır.
 • Kamu ve özel hukuk tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait sağlık kurum/kuruluşlara izin verme ve ruhsatlandırılmasının yanı sıra; bu izinler ile ruhsatları gerek görüldüğünde süreli veya süresiz iptal etmektedir.
 • Sağlık hizmetleri konusunda ücret tarifeleri belirleme veya tasdik etmektedir.
 • Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmaktadır.
 • Sağlık kurum/kuruluşlarının mevzuata, Sağlık Bakanlığı tarafından politika ve düzenlemelerine uyumunu denetleme, gerekli yaptırımları uygulamaktadır.
 • Planlama ile birlikte standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurmaktadır.
 • Sağlık kurum/kuruluşları ile sağlık hizmetinden faydalananlar arasında oluşabilecek ihtilafların çözümlerine yönelik usulleri belirlemektedir.
 • Alternatif, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile birlikte; ilgili düzenlemeler yapma ve sağlık beyanı ile yapılacak tüm uygulamalara izin verme ve denetleme, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmaktadır.
 • İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalar ile ilgili düzenlemeler yapma, izin verme ve denetlemektedir.
 • Sağlık hizmetleri konusunda kalite ve akreditasyon kuralları belirleme ve uygulamalarını sağlamaktadır.
 • Sağlık turizmi uygulamasının geliştirilmesi ve buna yönelik düzenleme yapma, ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyon sağlamaktadır.
 • İlgili mevzuatlar çerçevesinde kişisel verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapmaktadır.
Planlama ve Sertifikasyon
 • Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektdir.
 • Sağlık insan gücü planlaması yapma, sayısal ve nitelikli olarak ihtiyaçlara uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.
 • Mevcut sağlıklı insan gücünü, kamu ve özel kurum/kuruluşlar düzeyinde planlaması ve istihdamının planlar çerçevesinde yürütülmesini denetlemektedir.
 • Sağlık meslek mensuplarının uyumu, hizmet içi eğitimi, sertifika eğitimi, görevde yükselme, unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapma, koordine etme, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlamaktadır.
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; sağlık meslek standartlarını belirleme, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlama, sağlık meslek mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmaktadır.
 • Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapma, kayıtları tutma, personel hareketlerini takip etmektdir.
 • Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personel ihtiyaç planlamasını yapmaktadır.
 • Kura ile ataması yapılmakta olan sağlık personellerinin planlama ve yerleştirme işlemlerini yapmaktadır.
Daire Başkanlıkları
 • Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
 • Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı
 • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
 • Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı
 • Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı
 • Mevzuat İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
 • Özel Hastaneler Dairesi Başkanlığı
 • Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık İnsan Gücü Planlama Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı
 • Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
 • Tescil ve Denklik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
 • Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı
İletişim

Adres: Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9 PK: 06800 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 471 77 00

E-Posta: eposta.saglik.gov.tr

Web: shgm.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 25 …