Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör belirlenmesi amacıyla 24 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, özellikle kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve sağlık amaçlı tesislerin; nitelik ve niceliklerin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı; kaplıca, içmece ve talassoterapi tesislerinin sahip ve işletenlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte geçen ve uygulanması ile ilgili; doğal termal su veya termomineralli su ortamlarının halkın hizmetine sunulan tesislerin özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler ve iklimsel unsurlar açıklanmıştır. Bununla birlikte, doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile; tedavi etkeninin belli dozda, düzenli aralıklar ile tekrarlanarak kür tarzında uygulandığı tedavi sistemi ifade edilmiştir.

Ayrıca termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve soluma yöntemleri; hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti-hızı, güneş ışınımı veya benzeri faktörlerin dozlanmış kür tarzında uygulanması; deniz iklimi veya unsurlarının kür tarzında uygulanması; doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya peloidlerin kullanılması yönetmelikte belirtilmiştir.

Aynı zamanda doğal veya sondaj yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sular; çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli, termominarelli veya termal sular ifade edilmiştir. Doğal tedavi unsurlarının; tedavi dışında, turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımı, tıbbi rapora göre projelerin gerekli izinleri belirtilmektedir.

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği

kaplicalar

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kozmetik Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliği

Kozmetik Yönetmeliği; Kozmetik Kanunu, Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının Konsey Direktifleri ile Komisyon Kararının ilgili maddelerine dayanılarak …

Bir cevap yazın