Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / K Tıp Terimleri

K Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, K Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan K ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

Tıbbi Terimler Sözlüğü bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek aynı zamanda herkese açık dizin kaynağına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun yanında taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

K Tıp Terimleri

Kadavra: Ceset, ölü.

Kalibrasyon: Ayarlama veya kalınlık.

Kalibre: Çap.

Kalibre Etmek: Ayarlamak.

Kalifiye: Yetkin.

Kaliks: Çanak.

Kalitatif: Nitel veya niteliksel ya da niteleyici.

Kalitatif Analiz: Nitel Çözümleme.

Kalite: Nitelik.

Kalkül: Taş.

Kalkülasyon: Hesaplama.

Kallus: Nasır veya kırık sonrası ön kemik doku.

Kalp: Yürek.

Kalsifikasyon: Kireçlenme.

Kalsifiye: Kireçleşmiş veya kireçlenmiş.

Kamptodaktili: Kıvrık parmak.

Kanal: Yol veya boru.

Kanalikül: Borucuk.

Kanalize Etmek: Yönlendirmek.

Kangren: Kankıran.

Kanin: Köpek dişi veya köpekgil.

Kanserojen: Kanser yapıcı.

Kanseröz: Kanserli veya kanser yapıcı.

Kantitatif: Ölçülebilir veya nicel ya da niceliksel.

Kantite: Nicelik veya miktar ya da ölçü.

Kanül: Borucuk.

Kapasite: Sığa veya yetenek.

Kapiller: Kılcal veya kılcal damar.

Kapillarite: Kılcallık.

Kapiller Dolum Süresi: Kılcal damar dolum süresi.

Kapiller Permeabilite: Kılcal geçirgenlik.

Kapsid, Kapsit: Kılıf.

Kapsül: Kılıf veya ilaç için jelatin kılıf.

K Tıp Terimleri

Kaput: Baş.

Karakter: Özellik.

Karakteristik: Belirtken, ayırtkan veya belirleyici, ayırt edici.

Karantina: Sıkı yalıtım.

Kardiya: Kalp, yürek veya mide ağzı.

Kardiyak: Kalp, yürek ile ilgili veya mide ağzı ile ilgili.

Kardiyak-Arrest: Kalp durması.

Kardiyak İntake: Kalp girdisi.

Kardiyak Output: Kalp çıktısı veya kalp atım hacmi.

Kardiyolog: Yürek bilimci.

Kardiyoloji: Yürek bilimi.

Kardiyomegali: Kalp büyümesi.

Kardiyopulmoner Resusitasyon: Diriltme veya canlandırma.

Kardiyotoksik: Kalbe yan etkisi olan.

Kardiyotonik: Kalp güçlendirici.

Kardiyovasküler: Kalp damarı ile ilgili.

Karina: Yargan.

Karpal: El bileğine ait.

Karsinojenik: Kanser yapıcı.

Kartilaj: Kıkırdak.

Karyotyping: Soy aktaran dizimi.

Kastrasyon: Eşey bezi çıkarımı.

Kaşe: Damga veya güllaç hap.

Kaşeksi: Erimişlik veya cılızlık.

Kaşektik: Erimiş veya cılız.

Katabolizma: Çözüştürüm veya yadımlama ya da yıkım, yıkılım.

Katalepsi: Kasılı kalım.

Kataleptik: Kasılı kalım ile ilgili.

Katalizör: Hızlandırıcı.

Katapleksi: Yığıla kalım.

Katarakt: Aksu veya göz perdesi.

Kataral: Akıntılı veya nezle ile ilgili.

Katarsis: Boşalım veya arınma.

Katartik: Bağırsak boşaltıcı veya ishal yapıcı.

Katatoni: Dona kalım.

Katatonik: Dona kalım ile ilgili.

Kategori: Bölüm veya sınıf ya da küme veyahut ulam.

Kategorize Etmek: Bölümlemek veya kümelemek.

Kateter: Dalgı.

K Tıp Terimleri

Kateterizasyon: Daldırım, veya dalgılama.

Katgüt: Dikiş ipi.

Kauda, Kavda: Kuyruk.

Kauda Ekuina: Omurilik Kuyruğu.

Kaudal, Kavdal: Kuyruksal veya kuyruk ile ilgili.

Kavern: Boşluk veya kovuk.

Kavitasyon: kovuklaşma veya oyuklanım.

Kavite: Kovuk veya oyuk.

Kazeifikasyon: Peynirleşim.

Catch up – Keçap Growth: Yakalama büyümesi.

Kemorezistan: İlaca dirençli.

Kemosensitif: İlaca duyarlı.

Kemotaksis: Kimyasal çekim.

Kemoterapi: Kimyasal ilaç tedavisi.

Kemoterapötik: Kimyasal ilaç.

Kiyazma: Çapraz veya kesişme noktası.

Kifoz: Kamburluk.

Kifoskolyoz: Açılı kamburluk.

Killer: Öldürücü veya katil.

Kimera:

K Tıp Terimleri

Kinetik: Devinimsel veya devinim bilim.

Kinezyoloji: Devinim bilimi

Kist: Kese veya torba.

Kistik: Kesemsi veya torbamsı.

Kit:

Kiyazma Optikum: Görme çaprazı.

Kladikasyon: Dolaşım bozukluğu nedenli topallama.

Klasifikasyon: Sınıflama veya sınıflandırma.

Klasik: Alışılmış veya geleneksel ya da bilinen.

Klast: -Yıkan.

Klaster, Kluster: Küme veya demet.

Klastojen: Parçalayıcı.

Klavikula: Köprücük kemiği.

Kleft: Yarık.

Kleft Palat: Yarık damak.

Kleptoman: Aşırgan veya çalma hastası.

Kleptomani: Aşırganlık veya çalma hastalığı.

Klerens, Klirens: Temizleme.

Klimaks: Doruk.

Klimakterik: Yaş dönümsel, yaş dönümü ile ilgili veya çağ dönümsel, çağ dönümü ile ilgili.

Klimakteryum: Yaş dönümü veya çağ dönümü.

Klinik: Hastane bölümü veya inceleme ile ilgili.

Klinisyen: Hekim.

Klinodaktili: Eğri parmak.

Klipe Etmek: Kıskaçla tutturmak veya kıskaçlamak.

Klir Edilmek: Temizlenmek.

Klir Etmek: Temizlemek.

Klon: Eşlenik.

Klonik: Titrentili.

Klonlama: Eşleme.

Klonus: Titrenti.

Klostrofobi: Kapalı yer korkusu veya ürküsü.

Know-how: Yapabilme bilgisi.

Ko-: Birlikte veya eşlik eden.

Koagulan: Pıhtılaştırıcı.

Koagulasyon: Pıhtılaşma.

Koagulopati: Pıhtılaşma bozukluğu.

K Tıp Terimleri

Koagulum: Pıhtı.

Koaksiyal: Eşeksenli.

Koalesan: Birleşen veya kaynaşan.

Koalesans: Birleşme veya kaynaşma.

Koarktasyon: Daralım.

Kodeks: İlaç kılavuzu.

Kodominans: Eş baskınlık.

Kodon: Üçlü dizi.

Koenfeksiyon, Koinfeksiyon: Eşzamanlı enfeksiyon veya eşlik eden enfeksiyon.

Koenzim: Yardımcı enzim.

Kofaktör: Yardımcı etken.

Kognitif: Bilişsel veya kavramsal.

Koherant, Koherent: Yapışık veya uyumlu ya da tutarlı.

Kohesif: Yapışkan.

Kohezyon: Yapışma.

Kohort: Küme.

Koil: Sargı.

Koinsidans: Rastlantı.

Koinsidental: Rastlantısal.

Koitus: Çiftleşme veya cinsel birleşme.

Koksigis – Koksiks: Kuyruk sokumu.

Kolanjit – Cholangitis: Safra yolu yangısı.

Kolesistit – Cholecystitis: Safra kesesi yangısı.

Kolelitiyazis – Cholelithiasis: Safra kesesi taşı.

Kolik – Colik: Kalın bağırsak sancısı veya ağrı ya da sancı.

Kolimasyon: Sınırlama veya yönlendirme.

Kolimatör: Sınırlayıcı veya yön verici.

Kolit – Colitis: Kalın bağırsak yangısı.

Kollaps: Çökme veya daralma.

Kollateral: Yandal.

Kollikül: Tümsek veya tepecik.

Kolloidal: Tutkalsı.

Kolon – Colon: Kalın bağırsak veya sütun ya da dikeç.

Koloni – Colony: Soy veya küme ya da topluluk.

Kolonik – Colonic: Kalın bağırsak ile ilgili.

Kolonizasyon: Kümelenme veya topluluk halinde kümelenme.

Kolostomi – Colostomy: Kalın bağırsak ağızlaması.

Kolostrum – Colostrum: İlk süt veya ağız.

Kommosyo Serebri – Commosyo Serebri: Beyin sarsıntısı.

Kommosyo – Commosyo: Sarsıntı.

Koma: Bilinç yitimi.

Kombinasyon: Birleşim.

Kombine: Birleşik.

Komissura: Birleşke veya birleşim yeri.

Komisyon: Kurul veya komite.

Kommensalizm: Ortak yaşam.

Komorbidite – Comorbidity: Eşlik eden hastalık.

Kompakt – Compact: Sıkı veya yoğun ya da tıkız, özlü.

Kompakt Disk – Compact Disc: Yoğun disk.

Kompansasyon: Dengeleme veya yerine koyma ya da telafi veyahut yeterlenim.

Kompansatuvar: Dengeleyici veya telafi edici.

Kompanse: Dengelenmiş veya telafi edilmiş ya da yeterlenmiş.

Kompanse Etmek: Dengelemek veya yerine koymak ya da telafi etmek.

Komparatif: Karşılaştırmalı.

Kompartman: Bölme.

Kompetan: Yetkin.

Kompetans: Yetkinlik.

Kompetisyon: Yarışım.

Kompetitif: Yarışımcı.

Komplet: Tam.

Kompleks: Birleşim veya karmaşık ya da çapraşık.

Komplemantasyon: Tamamlama veya tümleme.

Komplemanter: Tamamlayıcı veya tümleyici.

K Tıp Terimleri

Kompliyans: Uyma veya genişleyebilme.

Komplikasyon: Yeni sorun veya art sorun ya da karışıklık.

Komplike: Karmaşık veya çapraşık ya da sorunlu.

Komponent: Bileşen veya parça ya da kısım.

Kompound: Bileşik.

Kompozisyon: Bileşim.

Komprehensif: Kapsamlı veya ayrıntılı ya da geniş.

Kompres: Baskı veya sıkıştırma ya da baskı bezi.

Kompresör: Sıkıştırıcı.

Kompresyon: Baskı veya sıkışma ya da sıkıştırma.

Komprime: Sıkıştırılmış.

Kompromize: Yetersizleşmiş.

Kompüterize: Bilgisayarlı.

Komünikasyon: İletişim.

Kondansasyon: Yoğunlaşma veya yoğunlaştırma.

Kondense Etmek: Yoğunlaştırmak.

KondisyonKondüsyon – Condition: Erk veya güç ya da durum veyahut koşul, hal.

Kondisyonel Conditional: Koşullu.

Kondisyoner: Geliştirici.

Kondom – Condom: Penis kılıfı veya kaput.

Kondüksiyon: İletim.

Kondüktans: İletkenlik.

Konfigürasyon: Biçim, biçimlenme veya yapı, yapılanma.

Konfirmasyon: Doğrulama veya onaylama.

Konfirme Etmek: Doğrulamak veya onaylamak.

Konflikt: Çatışma veya çelişki.

K Tıp Terimleri

KonfluensConfluence: Toplak, birleşme veya döküşek, suçatı.

Konformasyon: Uygunluk veya biçim.

Konfüze – Confused: Kafası karışık veya bilinci bulanık ya da karışık.

KonfüzyonConfusion: Kafa karışıklığı veya bilinç bulanıklığı.

Konglomerasyon: Kümelenme veya yığışım ya da birikinti.

Konglomere Olmak: Kümelenmek veya yığılmak ya da birikmek.

KonjenitalCongenital: Doğuştan.

KonjestifCongestive: Göllenimli veya kan dolum ile ilgili.

KonjesyonCongestion: Göllenme veya kan dolum.

Konjugasyon: Bağlama veya bağlanma ya da birleşme.

Konjuge: Bağlanmış veya birleşmiş.

Konjuge Olmak: Bağlanmak veya birleşmek.

Konkav: İçbükey.

Konklüzyon: Sonuç.

Konkordans: Uyum.

Konkordant: Uygun.

Konkürren: Eşzamanlı.

Konküzyo SerebriConcusio Serebri: Beyin Sarsıntısı.

Konküzyon – Concusion: Sarsıntı.

Konneksiyon: Bağlantı.

Konnektif DokuConnective Tissue: Bağdoku.

Konektör: Bağlayıcı.

Konsanguanite: Akrabalık veya kan bağı.

Konsantrasyon: Yoğunlaşma, yoğunlaştırma veya derişim.

Konsantre – Concentrated: Derişik veya yoğun, yoğunlaşmış.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

J Tıp Terimleri

J Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, J Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer …

Bir cevap yazın