Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / M Tıp Terimleri

M Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, M Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan M ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

Tıbbi Terimler Sözlüğü bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek aynı zamanda herkese açık dizin kaynağına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun yanında taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

M Tıp Terimleri

M Tıp Terimleri

Magnezyum – Magnesium: İnsan vücudunda en fazla bulunan dördüncü mineral.

Magnifikasyon – Magnification: Büyültme.

Magnitüt – Magnitude: Büyüklük veya önem ya da boy.

Majör – Major: Büyük veya önemli, şiddetli, temel.

Makrofaj – Macrophage: bağışıklık sisteminin vücuttaki yabancı maddeleri yutan ve sindiren bir tür beyaz kan hücresi.

Makroglobulin – Macroglobulin: Kanda bulunan büyük bir plazma proteini.

Makroglobülinemi – Macroglobulinemia: Kanın koyulaşmasına neden olabilecek ağır maddelerin artışı.

Makroglossi – Macroglossia: Dil boyutunun olması gerekenden büyük oluşu, dil iriliği veya dilin büyümesi.

Makrolit – Macrolide: Çok sayıda fonksiyonel grubun bağlandığı iri halkalı molekül.

Makroskopik – Macroscopic: Gözle görülebilen.

Maksilla – Maxilla: Üst çene kemiği veya üstçene.

Maksimum – Maximum: Azami, en büyük, en çok veya en yüksek.

Makül – Macule: Cilt seviyesinden yüksek olmayan, yuvarlak elle hissedilemeyen benek, leke veya döküntü.

Maküler -Macular: Benekli veya lekeli.

M Tıp Terimleri

Makülopapüler – Maculopapular: Kabartılı benek veya leke.

Malabsorbsiyon – Malabsorption: Yetersiz emilim veya emilim bozukluğu.

Malformasyon – Malformation: Oluşum bozukluğu, biçim kusuru, kusurlu oluş veya sakatlık.

Malforme – Malformed: Biçim kusurlu veya şekil bozukluğu gösteren.

Malign – Malignant: Kötücül veya kötü huylu.

Malignite – Malignancy: Kötü huylu kanser türü veya kötücül hastalık.

Malnütrisyon – Malnutrition: Beslenme bozukluğu, içerik veya miktar açısından yetersiz beslenme.

Malpozisyon – Malposition: Organ veya fetüs gibi oluşumun konum bozukluğu, normal duruşundan uzaklaşması ya da normal yeri dışında bulunması.

Malpraktis – Malpractice: Özensiz tedavi, kusurlu veya yanlış uygulama.

Mamografi – Mammography: Meme dokusunun röntgen filminin çekilme işlemi veya meme filmi.

Mandibüler – Mandibula – Mandible: Alt çene, altçeneye ait veya alt çene kemiği.

Manifest: Aşikar, belli, açık, ortada veya gizli olmayan.

Manifestasyon – Manifestation: Hastalığa bağlı belirtilerin belirgin hale gelmesi veya hastalığın kendini göstermesi.

Manipülasyon – Manipulation: El ile işletilme, işleme, idare, yönlendirme veya kullanma.

Manometre – Manometer: Organların içindeki kas basınçlarını ölçen test bası ölçer veya basınç ölçer.

Manuel – Manual: Elle, ellere ait olan veya el kitabı.

Manyet – Magnet: Mıknatıs.

M Tıp Terimleri

Manyetik – Magnetic: Mıknatıs ile ilgili, mıknatıs özellikleri bulunan, manyetik disk, mıknatıslı veya çekici.

Manyetik Rezonans Görüntüleme – Magnetic Resonance Imaging: Manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak, canlıların iç yapısını görüntüleme yöntemi.

Marantik – Marantic: Düşkün veya tükenmiş.

Marj – Margin: Sınır veya kenar.

Marjinal – Marginal: Bilincin kenarında olan, dışlak, kenara ait, kenarda meydana gelen, belirsiz şekilde his olunan sınır veya sıra dışı.

Marker – Marcer: İşaret eden, belirteç, işaretçi veya belirleyici.

Masaj – Massage: Tedavi maksadı ile vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemlerin yapıldığı sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler biçimi.

Maserasyon – Maceration: Sert bir cismin su içinde kalışı nedeniyle yumuşama ile derinin soyulması ve renk değişimiyle belirgin durum.

Masif – Massive: Kanama gibi durumların şiddetli, yoğun, som, yaygın, ağır, çok fazla ve bol olma durumu.

Mat – Matt: Saç düğümü gibi birbirine dolaşık yapı gösteren veya donuk, mat.

Maternal: Anneye ait, anne ile ilgili, anneden gelen veya kalıtımla anneden geçen.

Materyal – Materiel: Malzeme, gereç veya örnek.

M Tıp Terimleri

Matite: Mat, donuk veya tok ses. Fizik muayenesi sırasında stetoskop ile göğüste sertleşmiş akciğer dokusu üzerinde alınan titreşimsiz ses. Cildin, ten renginin donukluğu. Katı bir organın perküsyonuyla üretilen donuk ve yankılı ses.

Matriks – Matrix: Hücreler arasında bulunan ara madde veya canlıların gelişimine köken oluşturan doku ya da ana madde. Rahim veya dölyatağı. Tıbbi görüntülemede, görüntüyü oluşturan piksel adı verilen küçük görüntü unsurlarının görüntü alanı;

Matür – Mature: Tam olarak olgunlaşmış, gelişmiş, yetişkin, olgun veya ergin.

Matürasyon – Maturation: Olgunlaşma, gelişme, evrim veya irin toplama, toplatma.

Matürite – Maturity: Tam gelişmiş, erginliğe erişme, olgunluk veya fetüs’ün tam gelişmesi.

Mayi – Mai: Sıvı

Medikal – Medical: Tıbbi

Meditasyon – Meditation: Derin düşünme veya iç huzur, sükûnet, öz varlığa ulaşmaya olanak veren, zihin denetleme teknikleri ve deneyimleri.

Mediyal – Medial: İçyan, bir orta çizgiye yakın veya ortada olan.

Mediyasten – Mediasten – Mediastinum: Göğüs kafesinde yer alan, akciğerlerin yanında, omurga arkada ve önünde sternum arasında kalan aralık bölüm.

Mediyastinal – Mediastinal:

Mediyastinit – Mediastinitis: Göğüs bölgesinde mediasten iltihaplanması.

Mediyatör – Mediator: Birçok dokuda sentezlenebilen ve yayılma yolu ile etki gösteren haberci veya aracı kimyasal maddeler.

Medulla – Medullae: Öz, en iç veya ilik.

M Tıp Terimleri

Medya – Media: Damarları meydana getiren tabakalardan ortada yer alan, orta tabaka veya besiyeri.

Medyan – Median – Medianus: Orta, ortanca, orta çizgide veya ortada bulunan.
Megalosit – Megalocyte: Normalden çok büyük veya iri hacimli eritrosit.

Mekanizma – Mechanism: Organların birleşimi, sistem veya düzenek.

Melena: Sindirim sisteminde kanamalar ile kan kanşması nedeniyle siyah renkli dışkı çıkarma veya kara dışkı.

Membran – Membrane: Zar ya da anatomik bir yapının ince dış örtüsü, iki oluşum arasında bölme oluşturan ince doku tabakası, bir boşluğun iç yüzünü döşeyen veya yüzeyi örten.

Membranöz – Membranous: Zar yapısı gösteren, zarımsı, zarlardan oluşmuş, zarlı veya zarsı.

Menenjit – Meningitis: Beyin zarı iltihabı veya beyin ve omuriliği çevreleyen zarların yangısı.

Menopoz – Menopause: Kadınlarda yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi ve çocuk doğurma özelliğini kaybetmesi.

Mental – Mentalis: Zihinle ilgili, zihinsel, anlaksal, akli, mantal, bilince ait veya çene bölgesi, çeneucu ile ilgili.

Meta-analiz – Meta analysis: Tıp ve sağlık konularında yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemi veya toplu çözümleme.

Metabolik – Metabolic: Özüştürel.

M Tıp Terimleri

Metabolit – Metabolite: Metabolizmadan gelen veya doğan madde.

Metabolizma – Metabolism: Canlı organizmalarda ya da canlı hücrelerde meydana gelen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal olayların tümü.

Metaplazi – Metaplasia: olgun bir hücre türünün başka türden bir hücreye dönüşmü ya da doku dönüşümü, dönüşüm.

Metastaz – Metastasis: Belirli bir dokuda gelişen tümör dokusuna ait hücrelerin, vücudun diğer bölümlerine yayılması, atlaması veya sıçraması.

Meteorizm – Meteorism: Karın boşluğu ya da bağırsaklarda gaz birikimi sonucu karın duvarı gerilmesi, şişkinliği veya timpanizm.

Methemoglobin – MetHb: Hemoglobin molekülündeki demir ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu sonucunda oluşur.

Metodoloji – Methodology: Tıp ve sağlık alanında kullanılan tüm metotların bilim ve felsefesi veya yöntem bilimi.

Metot – Method: Yöntem, usul, tarz veya şekil.

Mezenter – Mesentery: İnce bağırsakları karın duvarının arka bölümüne bağlayan ve besleyen damarları içeren karın zarı kısmı veya ince bağırsak askısı.

Mezoderm – Mesoderm: Erken embriyogenez esnasında oluşan ektoderm ve endoderm tabakaları arasında yer alan üç jerm tabakasından biri olan orta tabaka hücre tabakası veya orta deri.

Mezotel – Mesothelium: Seröz yapıdaki göğüs, kalp ve karın boşluklarındaki organları örten tek sıra halinde yassı hücrelerin oluşturduğu orta katman.

Middiyastolik – Middiastolic: Diyastol ortası.

Midriyatik – Mydriatic: Gözbebeği büyütücü.

Midriyazis – Mydriasis: Gözbebeği büyümesi veya ışığın azlığına ya da çokluğuna göre büyüyüp küçülen gözbebeği.

M Tıp Terimleri

Midsistolik – Midsystolic: Kalp kasının kasılma devresi olan sistol ortası.

Migrans – Migrans: Gezici veya göçmen.

Migrasyon – Migration: Göç veya yangı sürecinde, hücrelerinin damar lümenini terk edilmesi ile yangı bölgesine göçü.

Mikotik – Mycotic: Mantara bağlı veya mantarların neden olduğu ya da mantarlara bağlı olan veyahut mantar hastalığıyla ilgili olan.

Mikoz – Mycosis: Mantar hastalığı veya mantar asalaklarından oluşan.

Mikroalbüminüri – Microalbuminuria: diyabetik nefropati belirtisi olarak idrarda günde 300mg albumin bulunmasıdır.

Mikroanjiyopati – Microangiopathy: Kılcal damar bozukluğu veya hastalığı.

Mikrobiyoloji – Microbiology: Hücrebilimi veya canlılarda bulunan mikroorganizma ve organizmaları inceleyen bilim dalı.

Mikroemboli – Microembolism: Kan pıhtılaşması, hava kabarcığı ya da yabancı madde yüzünden damarların küçük tıkanma durumu.

Mikroembolizasyon – Microembolization: Küçük pıhtılarla tıkaçlanma.

Mikroftalmi – Microphthalmia: Gözlerin normalden daha çok küçük oluşu veya göz küçüklüğü.

Mikrokardi – Microcardia: Kalbin normale oranla küçük oluşu veya küçük yürek.

Mikroorganizma – Microorganism: Küçük ve tek hücreli canlı, mini canlı veya mikrop.

Mikro-re rentrant – Mikrorerentrant: Küçük girintili veya yeniden girişli.

Mikrosefali – Microcephaly – Microcephalia: Baş veya kafanın normalden küçük olması ya da küçük kafalı.

Mikrosit – Microcyte: Çok küçük kırmızı kan hücreleri veya alyuvar.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

F Tıp Terimleri

F Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, F Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer …

Bir cevap yazın