Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Tıp Hukuku Derneği

Tıp Hukuku Derneği

Tıp Hukuku Derneği; tıp mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan hukuki sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak amacı ile 2007 yılında İstanbul‘da kurulmuştur.

Tıp Hukuku Derneği, tıp hukukunu ilgilendiren her türlü ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeyi ve sağlık alanını ilgilendiren konularda verilmiş ulusal ve uluslararası yargı kararlarını incelemek, bunlar hakkında değerlendirmeler yapmak, ulaşılan verileri hem sağlık meslek üyelerinin, hem de ilgili hukukçuların bilgisine sunmaktadır.

Tıp Hukuku Derneği, hekimlerin ve diğer sağlık meslek üyelerinin görev tanımlarını, statülerini ve yasal sorumluluklarını kendileriyle paylaşmaktadır. Hukuk bilimi ve uygulaması alanında çalışan hukukçuları tıp hukukuna ilişkin bilgilendirmektedir. Tıbbi bilirkişi kurumlarının ve tıp hukuku ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve raporlarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktadır.

Tıp Hukuku Derneği, meslek örgütlerine tıp hukukuyla ilgili bilgi vermek ve işbirliği yapmak, bu amaçlarla fikir üretip, tasarı ve taslaklar oluşturmaktadır. Hasta hakları konusunda toplumu ve meslektaşlarını aydınlatmak, toplumu hatalı yargılarda bulunmaya sevk edecek, tıp hukuku açısından, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında, kamuoyuna görüş bildirimlerinde bulunmaktadır.

Tıp Hukuku Derneği, başka ülkeler ile tıp hukuku alanında işbirliği sağlamak; hekimler ve hukukçular arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bilimsel araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi etkinlikler düzenlemektedir.

Tıp Hukuku Derneği Kitapları

Tıp Hukuku 

Tıp Hukuku
Tıp Hukuku

Kitap, Seçkin Yayıncılık, 2007 basım yılı ve basım yeri Ankara

Kitapta; Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Cezai ve Hukuki Sorumluluk
Hekim Hukuku
Hasta Hakları
Hastanın Yükümlülükleri
Malpraktis  konuları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Hasta-Hekim Hakları ve Davaları

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
Hasta-Hekim Hakları ve Davaları
Hasta-Hekim Hakları ve Davaları

Hasta hakları nedir ve hukuk sistemimizde ne şekilde güvence altına alınmıştır?

Hastanın ve hasta yakınlarının hak arama yolları nelerdir?
Hastanın – Hekimin hak ve yükümlülükleri nelerdir ?
Hekimin aydınlatma ve onam alma yükümlülüğünün kapsamı nedir?
Özel ve Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının hukuksal sorumlulukları nelerdir?
Tıbbın kötü uygulanmasından doğan davalarda Yargıtay ve Danıştay’ın içtihatları ne yöndedir?
Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimler ile özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimler arasında tazminat ve ceza sorumluluğu açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
Hekimin hastasının tedavisini üstlenmeme ya da yarıda bırakma hakkı var mıdır?
Sağlık çalışanlarının görevden ayrılabilir kişisel kusuru nedir? Görevden ayrılabilir kişisel kusurun varlığı halinde başvurulacak yargı yolu hangisidir?
İdari yargı yoluna başvuru süreleri nelerdir?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile getirilen değişiklikler nelerdir?
Türk Ceza Kanunu’nda hekimler ile ilgili öngörülen hükümler, suç ve cezalar nelerdir?
Hastanın ölümü halinde hekimin sır saklama yükümlülüğü sona erer mi?
Hekimin disiplin sorumluluğu ne demektir? Disiplin suç ve cezaları nelerdir?
Hasta ve hekim arasındaki ilişkinin niteliği yönünden hekimin sorumluluğunun kapsamı nedir?
Genel Sağlık Sigortasının sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde yetkili mahkeme hangisidir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hükmetmiş olduğu idari para cezalarına itiraz yolu nedir?

İletişim

Adres: Halitağa Cad. Ergener İş Hanı No:24/3 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0 216 348 89 06

Faks: 0 216 349 65 07

E-Posta: tiphukukudernegi@yahoo.com.tr

Web: www.tiphukuku.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği

Türk Ebeler Derneği, ebelik mesleğinin eğitim ve gelişim çalışmalarını yapmak amacıyla 1954 yılında İstanbul’da kurulmuştur. …