Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıkları uzmanlarının ve göz hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin; eğitim, araştırma, hasta bakımı, halk sağlığı alanlarında ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak amacıyla 16 Temmuz 1928 tarihinde İstanbul‘da kurulmuştur.

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalıklarından korunma ve tedavi olanaklarında; gelişmeler sağlamak yoluyla ulusal göz sağlığına katkıda bulunmaktadır. Dernek, üyelerinin mesleki ve bilimsel alanlar başta olmak üzere her alanda gelişmelerini sağlamak, onların haklarını korumak; halkın göz sağlığını ve mesleğin geleceğini tehdit eden etik ve bilim dışı uygulamalarla mücadele etmektir.

Türk Oftalmoloji Derneği Faaliyetleri
Eğitim
 • Ülke çapında göz hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek mesleki – bilimsel standartların yerleşmesi ve sürdürülmesini sağlamaktadır.
 • Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimi düzeyinin yükseltilmesi ve eğitimin standardizasyonu çalışmalarında bulunmak, mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerini desteklemeye, denetlemeye yönelik aktivite ve programlı etkinlikler yapmak ve koordine etmek, eğitimde standardizasyon ve sınav kurulları oluşturmaktadır
 • Düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb) düzenlemek, bilimsel yayınlar (dergi, kitap, elektronik yayın vb) yapmaktadır. Ulusal Oftalmoloji Yayın Dökümantasyon Arşivi oluşturmak, çeşitli bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak internet ortamında faaliyetlerde bulunmaktadır.
 • Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi ve bilimsel gelişmelerine yönelik tıbbi araç-gereç, donanım ve yazılım bulundurulacak; toplantılar yapılabilecek eğitim tesisleri açmaktadır. İktisadi işletmesi vasıtasıyla bu tesisleri işletmek, başka kurum ve kuruluşların da eğitim faaliyetlerinde bu tesislerden yararlanmalarını sağlamaktadır.
 • Göz hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve önlenmesi konularında; sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri için her türlü çabayı göstermektedir.
 • Diğer kurum ve kuruluşlara göz hastalıkları alanında bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
 • Türkiye’de göz hastalıkları alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirmek, ulusal insan gücü planlaması çalışmaları yapmak ve yaptırmak, izleme ve değerlendirmeler yapmak, tüm bu konularda kamuoyunu, ilgili kurum ve mercileri bilgilendirmek ve gereğinde uyarılarda bulunmaktadır.
 • Uluslararası ve diğer ülkelerin benzer nitelikte mesleki ve eğitsel kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, onlarla işbirliği yaparak her türlü bilimsel ve eğitimsel faaliyetleri organize etmek, bilgi alış verişi ortamları sağlamak, standardize sertifika programları ve sınavlar düzenlemektedir.
Araştırma
 • Ülke çapında göz hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi alanlarında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve bilimsel çalışmaların üretilmesini teşvik etmek, yönlendirmek ve bu amaçlara yönelik, çalışma grupları, çalıştaylar düzenlemek, kurullar, komisyonlar oluşturmaktadır.
 • Bu alanlardaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, araştırmacıları teşvik etmek, ödül ve burslar sağlamak, gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmektedir.
 • Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili temel ulusal verilerin sağlanması için araştırmalar yaptırmak, bunları desteklemek ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemektedir.
 • Üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmaktadır.
 • Bilimsel araştırma alanlarında ulusal, uluslararası ve diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlenmesine önayak olmaktadır.
 • Türkiye’de göz sağlığı ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek, ödüllendirmek ve mevcut donanım parkının en verimli ve uygun şekilde kullanılması için çalışmalar yapmaktadır.
Halk Sağlığı, Koruyucu Hekimlik ve Hasta Bakımı
 • Ülke çapında göz hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek düzeyde klinik bakım hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmaktadır.
 • Uygulama kılavuzları ve rehberleri oluşturmak ve yaymak, bunların uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmaktadır.
 • Hasta bakım hizmetlerinde etik ve yüksek standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmektedir.
 • Toplumda göz sağlığının korumasının önemine dikkat çekmek, göz hastalıklarının neden olduğu toplumsal yükü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak ve siyasi otoriteye önerilerde bulunmaktadır.
 • Halkın göz sağlığının korunması amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleriyle, kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmaktadır.
 • Göz yaralanmalarından korunma, önlenebilir körlükler konularında kamuoyu oluşturarak toplumu bilgilendirmek, ulusal bazda maddi ve manevi kayıpları konusunda aydınlatıcı bilgilerin yayınlanmasını sağlamaktadır.
Mesleki ve Sosyokültürel
 • Yurtiçi, yurtdışı meslektaşlar ve üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, sandıklar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak gibi) bulunmaktadır.
 • Üyelerin kendi aralarında veya diğer meslek kuruluşları mensupları ile bir araya gelip mesleki konularda bilgi görüş alışverişinde bulunma olanağı sağlayacak internet faaliyetleri, toplantılar ve etkinlikler düzenlemektedir.
 • Gerekli hukuksal ve mali müşavirlik donanımı kurarak mesleğin ve meslektaşların hukuksal ve mali konularda, özlük haklarıyla ilgili sorunlarına destek olmaktadır.
 • Tüm bu amaçlara yönelik etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal düzeyde kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı ve uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’de göz hekimliğini temsil etmek, ortak amaçlı mesleki ve sosyal faaliyetler yapmak, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında şubeler açmak, federasyon ve konfederasyonlar oluşturmak veya üye olmaktadır.
 • Türkiye’nin oftalmoloji tarihi konusunda araştırmalar yapmak, yayınlar yapmak, sergiler açmak, kurumlara katkıda bulunmaktadır.
 • Meslek onurunu, meslek etiğini ve üyeleri arasında etik ilişkileri gözetecek ve koruyacak önlemler almaktadır.
Yayınları

Türk Oftalmoloji Derneği Akademi

İletişim

Adres: Avrupa Konutları Kale, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sk.9.Blok No:2 Kat:1 Ofis:1 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon: 0 212 801 44 363719

Faks: 0 212 801 44 39

Mobil: 0 536 656 87 26

E-Posta: genelmerkez@todnet.org

Web: www.todnet.org

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitoloji Derneği; parazitoloji bilimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla Bornova İzmir‘de kurulmuştur. Dernek bilimsel olarak …