Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sağlıkta Reklam

Sağlıkta Reklam yapmak kesinlikle yasaktır. İlanlarla yapılabilecek bilgilendirmeler için ise belli sınırlılıklar getirilmiştir.

Anayasa‘da “devletin temel amaç ve görevleri” arasında olan sağlık hizmetleri; sosyal adalete uygun bir şekilde kamusal bir hak olarak ifa edilme­ktedir. Sağlık hakkı, insan haklarının bir parçası olarak; kişinin diğer hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, yaşama hakkının varlığına, dolayısıyla sağlığının korunmasına bağlıdır.

Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 5. maddesi hekimin öncelikli görevi olarak; hastalıkları önleme ve bilimsel gerekleri yeri­ne getirerek, hastaları iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığı­nı korumak olarak belirtilmiştir.

Türkiye’de hekimlik uygulamaları esaslarını belirleyen temel yasa olan; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Ka­nunun 24. maddesi ile Tıb­bi Deontoloji Tüzüğü 9. maddesi; hekimlerin adları, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre kabul edilmiş olan ihtisasları, akademik unvanları, hasta kabulü yaptıkları mahal ile muayene saatlerini bildiren ilan­lar verebilmeleri mümkün olup, ilan ve reklam yapmaları çok açık ve kesin bir şekilde yasaktır.

Hekimlerin uymaları gereken etik kurallar Tıbbi Deonto­loji Tüzüğü’nün 8. maddesinde; hekimlik ve diş hekimliği meslek­leri ile muayenehaneleri ve tedavi ettikleri kurum ya da kuruluşlarına ticari bir görünüm verilemeyeceği gibi; hekimlerin yapacağı yayınlarda hekimlik mesleğinin şere­fini üstün tutmaya mecbur oldukları ve ne suretle olursa olsun, yazı­larında kendi reklamlarını yapamayacakları; Tv, gazete, elektronik ortamlar ve diğer tüm iletişim araçlarında reklam niteliğinde teşekkür ilanları yazdıramaya­cakları düzenlenmiştir.

Sağlıkta Reklam

Sağlık reklamları, verilen sağlık hizmetinin bir tüketici hakkı değil, hasta hakları boyutuyla değerlendirilmesi ve insan haklarının en temel ögelerinden biri olarak görülmesi gerekmektedir.

Hukuksal düzenlemelerle getirilen sağlık alanındaki reklam yasakları, sağlık alanında örtülü reklamlara yönelimini artırmıştır. Bu anlamda sağlık hizmetlerinde yeniden hukuksal düzenleme yapılmış; ticari bir meta haline dönüştürülmek istenilen sağlık hizmetleri, sağlık hizmetinin gereği gibi ifasını engellediği için açık ya da örtülü her türlü sağlıkta reklam yasaklanmıştır.

Sağlık hizmetleri ile ilgili oluşacak reklam­lardan etkilenme olasılığı yüksek olması nedeniyle; sağlık alanındaki reklamlar, hasta ve hasta yakınlarının hastalıkları ile ilgili olarak sağlıklı karar verebilme­lerini engelleyici olmakla beraber, çeliştirici bir faktör olarak görülmektedir.

Kamu sağlığı açısından reklamların vereceği zararlar göz önünde tutularak, sağlık alanında yapılacak reklamların, gerek hukuksal düzenlemelerde gerekse etik kurallarda reklam kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kişisel Sağlık Verileri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik; yürütülen süreç ve uygulamalarda ilgili esasları düzenleme amacıyla 21 Haziran …