Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, kısa adı Sağlık Söz-Sen veya Söz-Sen olarak anılmakta olup; Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda 2009 yılında Sivas‘ta kurulmuştur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sağlık Söz-Sen Faaliyet Alanı

Söz-Sen, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen 3 sıra nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunda Sağlık Sendikası olup; kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin eklentilerinde ve Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir.

Sağlık Söz-Sen İlke ve Amaçları

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, tüzüğünde yer alan kuruluş ilke ve amacı doğrultusunda; demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri ile üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı ve milli egemenliğin korunması, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden, milli ve manevi değerlere saygılı; sosyal adaletin gerçekleştirilebilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşımaktadır.

Sağlık Söz-Sen amacını gerçekleştirilebilmesi için; üyelerinin yaptıkları işe uygun olarak, insan onuruna yaraşır hayat sürmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlama; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm kamu çalışanlarından oluşan, haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmeyi hedeflemektedir. Sağlık Söz-Sen; üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği, saygınlık ve çağdaş çalışma koşullarını sağlama; üye ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlıklarını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alma; gelecekte güven ve refah içerisinde yaşamalarını sürdürecek şekilde sosyal güvenlik sisteminden eksiksiz yararlanmalarını sağlamayı düşünmektedir. Söz-Sen, üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilebilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Sağlık Söz-Sen; atama ve buna bağlı yer değişimi, meslekte yükselme ve ilerlemeye ilişkin mevzuatın çalışanlara yönelik, adil ve tarafsız bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Sendika, tüm çalışanlarının milli gelirden adil bir şekilde pay almasını sağlamak başta olmak üzere; kamu hizmetlerinde kalite ve verimlilik etkinliğini, vatandaşların memnuniyetini sağlamayı esas alarak çalışmalar yapmaktadır. Söz-Sen, çalışma ile ilgili mevzuatların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sözleşmeler, Bildirgeler ve Belgeler 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ile toplumsal duyarlılık yaratılması başta olmak üzere; özürlü olan üyelerinin korunma ve desteklenmesi çalışmalarıyla birlikte, kamu görevlileri ve tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmektedir. Sendika, katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu çalışanlarına yönetime katılma ve siyaset hakkının tanınması ile danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır. Toplu sözleşme ve grev hakkının alınması, insan hakları evrensel bildirgesi, birleşmiş milletler belgeleri, ILO sözleşmeleri ile Türkiye’nin onay verdiği diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermektedir. Sendika, insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmasının yanı sıra; çevre bilinci, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınma, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmaktadır.

Sağlık Söz-Sen, bilgi toplumuna ulaşılabilmek için üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakta olup; üyelerinin özlük haklarını korumasıyla birlikte, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlama, haksızlık yapılmasını engellemektedir. Kadın üyelerin kadın olmaktan ileri gelen sorunları için çalışmalar yapma; evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurarak yönetmektedir.

Söz-Sen amaçları doğrultusunda, anayasanın koyduğu ilkeler ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalarak; demokratik değerler çerçevesinde faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliği sağlama olarak çalışma şekli belirlemiştir.

İletişim

Adres: İnönü Bulvarı, Örtülü Pınar Mah. Demet Apt. Kat: 2 No: 6 Sivas

Telefon: 0 346 223 44 00

Mobil: 0 505 370 88 75

Faks: 0 346 223 44 00

E-Posta: info@sozsen.org.trsagliksozsen@hotmail.com

Web: www.sozsen.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – KESS; sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet …

Bir cevap yazın