Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hemşirelik Yönetmeliği

Hemşirelik Yönetmeliği, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanları, pozisyonları ve eğitim durumlarına göre; görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla 8 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hemşirelik Yönetmeliği, 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olup; kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile birlikte hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görevli olan tüm hemşireleri kapsamaktadır.

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı

Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı; birey, aile, grup ve toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ile birlikte hastalık durumlarında iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım, hekim tarafından hazırlanan tıbbi tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlamaktadır.

Hemşirelerin mesleki eğitimle kazandığı bilgi – beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları tüm ortamlarda; doğum öncesi de dahil olmak üzere yaşamın tüm evrelerinde mesleki standartları ve etik ilkeler çerçevesinde hemşirelik bakımı sunmaktadır. Hemşirelik hizmetleri ile tüm sorumlu insan gücü kaynaklarının ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde yer almaktadır.

Hemşirelik Yönetmeliği

Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hemşireler birey, aile ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemesinin yanı sıra; hemşirelik tanılama süreci kapsamı içinde belirlenen ihtiyaçların hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlama, uygulama, değerlendirme ve denetlemektedir. Hemşirelik bakımında verilen hizmetin kalitesi ve sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra hizmet sunumunda gerekli iyileştirmeleri yaparak sonuçları ilgili birimlere iletmektedir.

Tıbbi tanı ve tedavilerin uygulanmasında; hekim tarafından belirlenen, acil durumlar haricinde yazılı olarak verilen tedavileri uygulamasının yanında hastada beklenmeyen ve aniden gelişen durumlarla, acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul etmektedir. Hastaya lüzumu halinde hekim tarafından reçete edilen tıbbi talepleri bilimsel esaslara uygun olarak belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirmektedir. Tıbbi hizmetten zarar vereceğini öngördüğü durumlarda; hekimin işlemin uygulanmasında ısrarcı olduğu durumlarda kayıt altında hekimin yazılı talebi ile söz konusu işlemi uygulamaktadır. Tıbbi girişimlerin hasta üzerindeki etkileri ile birlikte istenmeyen durumların oluşması durumunda gerekli kayıtlar tutarak hekime bildirmesinin ardından gerekli önlemleri almaktadır.

Hemşireler, görevini teslim alacak hemşire gelmeden ve hasta ve hastalarla ilgili gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslimini sağlamadan ve bununla birlikte doğal afet, toplu kaza gibi olağanüstü durumlarda hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan hizmet verdiği kurumdan ayrılamamaktadır.

Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerinin yanı sıra hemşirelik mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılabilmektedir. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek ve katkıda bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev almasının yanında oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesi ile birlikte mevzuatlar çerçevesinde karar mekanizmalarına katılmaktadır. Hizmet sunumu sırasında, faydalananların bireysel farklılıklarını kabul edilmesinin yanı sıra; insan onuru, mahremiyeti ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurarak, gerçekleştirdiği tüm uygulamalarını kayıt altına almaktadır.

Hemşirelik Yönetmeliği için tıklayınız.

Hemsirelik_yonetmeligi

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte …

Bir cevap yazın