Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; toplumu oluşturan bireylerin sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilmek amacıyla 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlığa yönelik bilinç ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir hale getirmek üzere; halkın bilgilendirilmesi ile bilinçlendirilmesi ile beraber Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli personellerin halkın sağlık eğitimi konusunda bilgilerinin geliştirilmesi için uygulanacak eğitim faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Yönetmelik, halkın sağlık eğitimi alanında Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı başta olmak üzere; diğer sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında veya serbest olarak mesleklerini icra eden sağlık personeli ile halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin hedef, ilke, kurumsallaşması, yönetiminde görevlendirilecek personelin görev yetki ve sorumluluklarına dair esasları kapsamaktadır.

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin değişik 12 nci maddesinin (h) bendi ile birlikte; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi, Hedefleri ve İlkeleri

Sağlık Bakanlığının halkın sağlık eğitimi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hedefleri; göreve yeni başlayacak olan personelin eğitimleri ile eksikliklerinin tamamlanması, personele yeniliklerle beraber gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması; halkın sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir ve sağlık haklarını savunabilir hale getirmek; halkın sağlık eğitimi alanında hizmet veren resmi, özel kurum ve kuruluşlarla beraber sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımını sağlayarak sektörler arası iş ve güç birliğini geliştirmek; eğitim etkinliklerini sağlamak amacıyla basın yayın kuruluşlarını bilgilendirme ve işbirliği ile beraber; araştırma, inceleme, broşür, afiş, spot, film ve benzeri araç gereç üretimi yaparak eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırmak; yerleşik sağlık müzeleri ve gezici müzeleri geliştirerek, sağlık fuarlarını oluşturarak stantlar açmak ve sağlık hizmetlerinin gelişimi konusunda halkı bilgilendirmek; halk sağlığı ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; uluslararası toplantılara katılım sağlayarak bilgi ve deneyim alışverişi ve yenilikleri izleyerek yenilikleri ulusal programlara aktarmayı hedeflemektedir.

Halkın sağlık eğitimi hedeflerine ulaşılabilmesi için; eğitimin sürekliliği, ihtiyaçlar dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması; eğitilen personelin, eğitim amaçlarına uygun halkın sağlık eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmesi; eğitimler için görevlendirilmesinde istekli personele öncelik verilmesi ve fırsat eşitliğinin tanınması ile beraber faaliyetlerin sektörler ve disiplinler arası bir anlayışla yürütülmesinin yanı sıra; görsel – işitsel araç ve gereçlerden yararlanılmasıyla beraber eğitim programlarının halka yansıtılmasında her türlü basın ve yayın kuruluşlarından yararlanılması; konu ile ilgili yeni bilgi ve teknolojinin yakından izlenerek çalışanlar ile halka aktarılması; eğitimlerin sürekli olarak değerlendirilip yönlendirilmesi için gerçekleşen her türlü eğitim faaliyeti sonuçlarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü‘nü bildirilmesi ilkelerini göz önünde bulundurulmaktadır.

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği için tıklayınız.

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

HSEY

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte …

Bir cevap yazın