Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler

Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler

Sağlıkla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler ansiklopedide yer almaktadır.

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği; toplumu oluşturan bireylerin sağlık bilinci ve davranışlarını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilmek amacıyla 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; toplumu oluşturan kişilerin sağlığa yönelik bilinç ve davranışını geliştirerek, sağlıklarını koruyabilir, sağlık hizmetlerine katılabilir, sağlık haklarını savunabilir hale getirmek üzere; halkın bilgilendirilmesi …

Oku »

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte olay/vaka tanımları, iletişim ağı yapısı, ihbar ve bildirim sisteminin oluşturulması amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenerek Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yönetmelik, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik verilerin toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve …

Oku »

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; sağlık hizmetleriyle ilgili olarak temel esasları düzenlemek amacıyla 7 Mayıs 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar; sağlık kurum ve …

Oku »

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik; yürütülen süreç ve uygulamalarda ilgili esasları düzenleme amacıyla 21 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı‘nın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen …

Oku »

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için; görev yapan sağlık hizmetleri personellerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek için hazırlanmıştır. Yönetmelik; taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsamakta …

Oku »

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği; organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile ilgili olarak 29 Mayıs 1979 tarihinde hazırlanmıştır. Yönetmelikte, doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatını sürdürmesine yönelik hizmetleri olan; organ ve doku nakli merkezleri, organ ve doku kaynağı merkezleri ve doku tipleme laboratuvarlarının …

Oku »

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği amacı doğrultusunda; tıbbi laboratuvarların planlanma, ruhsatlandırma, açılması ile birlikte faaliyet alanlarının düzenlenmeleri, sınıflandırılmaları, izlenmeleri, denetlenmeleri ve faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, devlet ve vakıf üniversiteleri, başta olmak üzere; kamu kurum …

Oku »

Sağlık Hizmeti Basamakları

Sağlık Hizmeti Basamakları

Sağlık Hizmeti Basamakları; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 70’inci maddesinde yer alan “Hizmet basamakları ve sevk zinciri” kanununun uygulanması bakımından sağlık hizmeti birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılmıştır. Hizmet basamakları …

Oku »

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği; biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan ve laboratuvar ya da yapay koşullarda (in vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazları ve aksesuarlarının temel gerekleri belirlemek ve cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında; hastalar, uygulayıcılar, kullanıcılar ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlike ve sorunlara …

Oku »

Sağlıkta Reklam

Sağlıkta Reklam

Sağlıkta Reklam yapmak kesinlikle yasaktır. İlanlarla yapılabilecek bilgilendirmeler için ise belli sınırlılıklar getirilmiştir. Anayasa‘da “devletin temel amaç ve görevleri” arasında olan sağlık hizmetleri; sosyal adalete uygun bir şekilde kamusal bir hak olarak ifa edilme­ktedir. Sağlık hakkı, insan haklarının bir parçası olarak; kişinin diğer hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, yaşama hakkının varlığına, …

Oku »

Hekim Hak ve Yükümlülükleri

Hekim Hak ve Yükümlülükleri

Hekim Hak ve Yükümlülükleri kapsamında; hekim ile hasta arasındaki ilişkisi süreçlerinde ve işiyle alakalı diğer süreçlerde hekimler, hukuken korunan çeşitli haklara sahiptirler. Hekimlerin Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı Hekimler, ağır mesleki, etik ve hukuki sorumlulukları üstlenebilmeleri için yeterli ve nitelikli bir eğitim alma hakkına sahiptirler. Tıp fakültelerindeki …

Oku »

Ameliyathane İşleyiş Prosedürü

Ameliyathane İşleyiş Prosedürü

Ameliyathane İşleyiş Prosedürü; hastanelerin ameliyathane bölümlerinnde gerçekleştirilecek ameliyatların planlanması ile birlikte; işleyişi, giriş çıkış kuralları, hasta çalışan güvenliği ile ilgili uygulamalar, uygun ameliyat şartlarının sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına ilişkin uygulamalar, malzeme ve ilaç yönetimi ile ilgili uygulamalara ait yöntem ve metotların belirlenmesine ilişkin bilgilerin …

Oku »

TS EN 13060+A1

TS EN 13060+A1

TS EN 13060+A1 standardı, tıbbi amaç veya kan ya da diğer vücut sıvılarıyla temas etme ihtimali olan malzemeler için kullanılan küçük buhar sterilizatörleri ve sterilizasyon çevrimlerinin performans gereklerini ve deney yöntemlerini kapsamaktadır. TS EN 13060+A1 TS No : TS EN 13060+A1 Kabul Tarihi : 28.01.2019 Hazırlık Grubu : Teknik Kurul …

Oku »

İlaç Hukuku

İlaç Hukuku

İlaç Hukuku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz. Taslak içeriğine katkıda bulunmak için hipokratistt@hotmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

Oku »

Sağlık ve Tıp Hukuku

Sağlık ve Tıp Hukuku

Sağlık ve Tıp hukuku, çeşitli hastalıkların toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyen hukuk dalıdır. Sağlık hukuku, sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmetleri sunanlar arasındaki ilişkilerin yanında kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Tıp Hukuku, sağlık hukukunun bir alt dalıdır. Sağlık ve Tıp hukuku; hasta, sağlık çalışanları ile …

Oku »

Uluslararası Hemşirelik Andı

Uluslararası Hemşirelik Andı

Uluslararası Hemşirelik Andı – Florence Nightingale Yemini; ilk olarak 1893 yılında Hemşire Lystra Gretter tarafından oluşturulan ve o tarihten günümüze hemşirelerin mesleki yaşamına başladıkları ilk gün olarak kabul edilen mezuniyet törenlerinde okutulan, mesleki etik kurallar çerçevesinde onurla uygulayacaklarına dair yemindir. Hemşire Lystra Gretter tarafından hemşireler için rehber olacak önemli kuralları …

Oku »

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1– Hasta Hakları Yönetmeliği; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları“nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve …

Oku »

Cenevre Bildirgesi

Cenevre Bildirgesi

Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla “Hekimlik Andı“, Dünya Tabipler Birliği‘nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda güncellendi ve Ekim 2017’de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edildi. Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanlığı‘nca Hekimlik Andı‘nı güncellemek için oluşturulan çalışma grubuna, Almanya, İsveç, ABD, Hindistan ve İsrail tabip birlikleriyle birlikte seçilen Türk …

Oku »

İstanbul Protokolü

İstanbul Protokolü: İşkence ve Diğer Zalimane İnsanlık Dışı Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için EI Kılavuzu İstanbul Protokolü uluslararası insan hakları belgeleri ve insancıl hukuk, işkence ve kötü muameleyi yasaklamasına rağmen, dünya ülkelerinin yarısından fazlasında işkence ve kötü muamele uygulamasına sıklıkla rastlanmaktadır. Süregelen işkence uygulamalarından ötürü pek …

Oku »

Bilimsel Yayıncılıkta Kör Danışman Sistemi

Bilimsel Yayıncılıkta Kör Danışman Sistemi

Bilimsel Yayıncılıkta Kör Danışman Sistemi; bilimsel ve hakemli dergiler ile birçok yayın dalında kullanılmakta olan; objektif yayıncılığı sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Bazı yayınların çift kör danışmanlık yöntemi ile daha sıkı bir yol izlenmektedir. Bilimsel yayıncılıkta; danışmanlar, yazarlar ve yayın kuruluşları arasında yayınlanması istenilen makale ve yazılar için yapılan müzakeredir. Araştırmacılar …

Oku »

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş olup; “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” adıyla bir yönetmelik yayımlanmıştır. Geleneksel ve Tamamlayıcı …

Oku »

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi; Dünya Tıp Birliği‘nin 1964 yılının Haziran ayında Helsinki, Finlandiya‘da 18. genel kurulunda benimsenmiştir. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi İnsan Denekleri Üzerindeki Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler  Dünya Tıp Birliği’nin 18. genel kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran 1964) benimsenmiş, 29. (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. (Venedik, İtalya, Ekim …

Oku »

Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi; 1994 yılının Eylül ayında Stockholm‘da gerçekleştirilen 46’ıncı Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu‘nda benimsenmiştir. Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Felaket Olayında Tıp Ahlak Kuralları  Bu belgenin amacı yönünden bir felaketin tanımı özellikle tıbbi konulara odaklanmaktadır. Felaket, genellikle ani ve şiddetli olan, büyük oranda maddi hasar, insanların ve/veya kurbanın …

Oku »